Вие искате:

Вашето дете да бъде обучавано с внимание;

Вашето дете да получи задълбочени и трайни знания;

Вашето дете да овладява чужди езици;

Вашето дете да е компютърно грамотно;

Вашето дете успешно да продължи образованието си във ВУЗ.

Вашият избор е:

СУ “Димитър Маринов” Лом

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА.

УЧИЛИЩЕН

ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН

ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!