Документи

2018-2019

Етичен кодекс на училището

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Учебни планове на училището

Форми на обучение в училището

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности в училището

ОТЧЕТ за третото тримесечие на 2018 год.

Условията и редът за организиране и провеждане на формите на обучение, определени в правилника за дейността

Свободните места за ученици в рамките на утвърдения училищен и държавен прием

Спортен календар на училището

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!